0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Polityka prywatności

Artykuł 1
Zgoda na postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zmianami) jest shumee SA z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 126 lok. 602, 91-204.

 2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez shumee i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez shumee. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie shumee.

 3. Użytkownik korzystając z https://lovelymee.com potwierdza  zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu a także postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności. Równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką ochrony prywatności.

 4. Z racji charakterystyki serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w serwisie https://lovelymee.com może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek. Proces gromadzenia danych w ramach tych usług odbywa się poza bezpośrednią kontrolą shumee. W takich przypadkach zastosowanie ma Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach zewnętrznych podmiotów.

Artykuł 2
Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
 

 1. Użytkownik zakładając Konto zostaje zobowiązany do podania konkretnych danych, w tym danych osobowych takich jak adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko. Użytkownicy publikują informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien zachować ostrożność publikując informację, ze szczególnym wskazaniem na takie treści jak adres zamieszkania.

 2. shumee w ramach serwisu https://lovelymee.com może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się w sprawach obsługi Użytkownika, które niezbędne są do zrealizowania prośby Użytkownika. Użytkownik zgadza się także na wykorzystanie przez shumee danych podanych przy rejestracji Konta w razie konieczności kontaktu.

 3. shumee w ramach świadczonych usług automatycznie pozyskuje i rejestruje dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Są to takie dane jak np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie tych danych następuje w przypadku korzystania ze strony internetowej.

 4. shumee uprawnione jest do uzupełniania pozyskanych danych o  dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i  podmiotów zewnętrznych.

 5. W serwisie Lovelymee mogą być organizowane konkursy. Użytkownicy, którzy wezmą udział w konkursie wyrażają zgodę, że ich dane mogą być wykorzystane do jego sprawnego przeprowadzania (przykładowo powiadomienia o zwycięstwie). Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

 6. W serwisie https://lovelymee.com mogą być organizowane akcje promocyjne. Dane Użytkowników biorących udział w akcji promocyjne są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i niniejszą Polityką ochrony prywatności.

Artykuł 3
Wykorzystanie i udostępnianie danych

 1. shumee jest uprawnione do wykorzystania zgromadzonych i  przechowanych danych w wyłącznie następujących celach:

  - Egzekwowania przestrzegania Regulaminu.

  - Kontaktu z Użytkownikiem – w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz dozwolonymi działaniami marketingowymi

  - Obsługi Użytkownika – zakładania i zarządzania Kontem.

  - Monitorowania aktywności Użytkowników.

  - Badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.

  - Realizacji zamówień Klienta.

 2. shumee może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez shumee.

 3. shumee może udostępniać dane zanonimizowane (to znaczy, takie które nie pozwalają na identyfikację konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom lub agencjom badawczym w celu poprawienia jakości świadczonych przez shumee usług.

 4. shumee zobowiązuje się nie wypożyczać ani sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nabywcę w celu zapewnienia kontynuacji świadczonych usług.

 5. shumee nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody Użytkowników, z wyjątkiem:

  - Udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa.

  - Współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia usług, podmioty te nie są jednak upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu shumee. 


Artykuł 4
Pliki cookies, adres IP oraz numery  identyfikacyjne urządzeń mobilnych.
 

 1. shumee gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak piksele śledzące, pliki cookies czy obiekty udostępniane lokalnie. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub telefonie komórkowym. Dzięki pikselom śledzącym to jest niewielkim obrazom stanowiącym część kodu strony internetowej umożliwia się na przykład pomiar oglądalności strony oraz dostarczają wiedzy czy Użytkownik obejrzał całą stronę czy tylko jej część.

 2. Gromadzone pliki cookies umożliwiają zachowanie danych na temat preferencji i ustawień Użytkownika. shumee zbiera zarówno pliki cookies stałe jak i sesyjne. Stałe pliki cookies przechowywane są na komputerze Użytkownika, natomiast sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 3. shumee umożliwia podmiotom  zewnętrznym takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z  wykorzystaniem powyższych technologii. Dane zgromadzone w  ten sposób podlegają postanowieniom polityki ochrony prywatności przyjętych przez te podmioty.


Artykuł 5
Edycja i bezpieczeństwo danych

 1. Użytkownik ma możliwość edycji podanych przez siebie danych oraz obowiązek ich aktualizacji. Dane można zaktualizować w  ustawieniach Konta.

 2. shumee gromadzi dane używając odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz stosując procedury bezpieczeństwa zapobiegające dostępu osobom nieuprawnionym.

 3. Użytkownik, który chce żeby zgromadzone dane zostały usunięty powinien skontaktować się drogą elektroniczną na adres kontakt@lovelymee.com.

 4. Zmiany w niniejszej polityce wprowadzane są na zasadach opisanych w § 15 pkt 1  Regulaminu.